نامه ۵ تشکر دانشجویی شهر زابل به نمایندگان سیستان: سکوت شما به هیچ وجه برای ما قابل توجیه نبود / پس گرفتن امضای شما باعث سرافکندگی جامعه ی دانشجویی سیستان شده است

نامه ۵ تشکر دانشجویی شهر زابل به نمایندگان سیستان: سکوت شما به هیچ وجه برای ما قابل توجیه نبود / پس گرفتن امضای شما باعث سرافکندگی جامعه ی دانشجویی سیستان شده است

5 تشکل دانشجویی از شهر زابل با نوشتن نامه ای سرگشاده به نمایندگان حوزه سیستان، اعتراض خود را از مواضع آنها در ماجرای استیضاح وزیر علوم اعلام نمودند.

زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند…

زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند…

ماجرای استیضاح وزیر علوم هم تمام شد و باز نشان داده شد برخی که از اقلیت هم کمترند چگونه ادعای بی شماری می کنند. زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند...

تحلیل راهبردی؛ استیضاح وزیر علوم

تحلیل راهبردی؛ استیضاح وزیر علوم

عموما ژورنال های اصلاح طلب از اوایل که زمزمه استیضاح وزیر علوم در محافل پیچید یک عملیات فریب گسترده را به منظور سرپوش گذاشتن بر واقعیات این روزهای وزارت علوم سامان دادند و هدفشان به هم زدن دستگاه محاسباتی نمایندگان مجلس از طریق ایجاد یک جنگ روانی تمام عیار علیه استیضاح بود.